Pomozimo Japanu

Sponzori

Grad Osijek

Županija Osječko-baranjska

Osječka pivovara

Claritas

Maraska

Techno

JudoKlubMladostOsijek14062010-03.jpg

Judo rječnik

JAPANSKI

HRVATSKI

ENGLESKI

A

 

Age Podizati To lift
Ago Brada Chin
Ago-tsuki Aperkat Uppercut
Akai Crven Red
Anza Sjedeći položaj s prekriženim nogama Sitting position whit legs crossed
Arashi Oluja Storm
Ashi Noga ili stopalo Foot orLegg
Ashi-garami Zapletene noge
Entangled leglock
Ashi-guruma Kružno bacanje nogom, kotač oko noge Leg wheel
Ashi-waza Nožne tehnike Leg techniques
Atama Glava Head
Atemi-waza Tehnika udaraca Kicking technique
Awasete Dodati, zbrojitii Unite
Awasete-ippon Zajedno jedan bod Together one point
Ayumi-ashi Običan hod
To walk

B

Barai / harai Pomesti To sweep
Basami Škare Scissors
Budo Borilačke vještine Martial arts
Bujin Ratnik Warrior
Butsu-gari Ponavljanje ulazaka u pokretu sa bacanjem Making techniques many times and throwing

C

Chiisai Mali Small
Chikara Snaga, moć
Force
Chui Kazna za ozbiljniji prekršaj (u starim pravilima suđenja) Moderate foul play (in old refereeing rules)
Chusen Izvući ždrijebom
By drawing

D

Daki Zagrliti To embrace
Dan Majstorski stupanj Degree or level (Instructor grade)
-Ichi/Sho-Dan Prvi stupanj – crni pojas First Dan
-Ni-Dan Drugi stupanj - crni pojas Second Dan
-San-Dan Treći stupanj - crni pojas Third Dan
-Shi/Yo-Dan Četvrti stupanj - crni pojas Fourth Dan
-Go-Dan Peti stupanj – crni pojas Fifth Dan
-Roku-Dan Šesti stupanj – crni ili crveno-bijeli Sixth Dan
-Shici-Dan Sedmi stupanj - crni ili crveno-bijeli Seventh Dan
-Hachi-Dan Osmi stupanj - crni ili crveno-bijeli Eight Dan
-Ku-Dan Deveti stupanj - crni ili crveni pojas Ninth Dan
-Ju-Dan Deseti stupanj - crni ili crveni pojas Tenth Dan
De Stupiti naprijed Move forward - advance
De-ashi-barai/harai Metenje noge koja stupa naprijed
Advancing foot sweep
D ō Put ili princip /načelo Way or art
Dōjime Stisnuti tijelo nožnim škarama Squeeze body with legs
Dōjō Dvorana za vježbanje Trening hall
Dori Uzeti, uhvatiti To take

E

Eri Ovratnik ili rever Collar
Eri-dori Hvat za rever ili ovratnik Lapel hold
-Migi-eri-dori Hvat za desni rever Right lapel hold
-Hidari-eri-dori Hvat za lijevi rever Right lapel hold
-Ushiro-eri-dori Hvat ovratnika odostraga Back collar hold

F

Fumi Koraknuti To step
Fusegi Odbrana Defence
Fusegi-waza Obrambene tehnike Defence tehniques
Fusen-gachi
Pobijeda zbog povlačenja ili nedolaska protivnika Win by withdrawal or default

G

Gachi / Kachi Pobjeda Victory
Gaeshi / Kaeshi Protunapad Counterattack
Gaeshi-waza Tehnike protunapada Counterattack tehniques
Gake / Kake
Zakvačiti
To hook
Garami Zaplesti, saviti
To roll up
Gari / Kari
Pokositi To sweep away or to reap
Gatame / Katame Držati čvrsto, fiksirati To hold stable
Gatame-waza Tehnike držanja Pining techniques
Geiko / Keiko Vježba Practice
-Kakari-geiko Vježba u ojoj je jedan Tori, a drugi Uke
-Kan-geiko Zimske vježbe Winter practise
-Natsu-geiko Ljetne vježbe Summer practise
-Tendoku-renshū Vježbanje tehnike sâm, bez partnera
-Yaku-soku-geiko Slobodno vježbanje tehnike u kretanju
Geri Udarac nogom
Kick movment
-Mea geri Udarac nogon sprijeda Front kick
-Yoko geri Udarac nogom sa strane
Side kick
-Ushiro geri Udarac nogom unatrag Backward kick
Ginsa / Kinsa Rezultat manji od Koke Result smaller then Koka
Go Pet Five
Go-kyo Pet principa poduke bacanja Five Group of judo techniques
Go-no-kata Kata tvrdoće - snage Kata of Hardnes
Go-no-sen Preuzeti Take over
Goshi / Koshi Bedro ili kuk Hip
(Kodokan) Goshin jitsu Moderna Kata Samoobrane Modern Self defense kata
Guruma Točak – kotač Wheel
Gyaku Suprotno unatrag Opposite reversed
Gyjaku Juji Jime Obrnuto križno gušenje Reverse cross choke

H

Hachi Osam Eight
Hadaka Ogoljeno - golo Naked
Hadaka Jime Gušenje na golo, gušenje podlakticom Naked choke
Hajime Započeti, počni To begin
Hakama Hlače suknja (aikido)
Hane Elastično – kao opruga Spring
Hane Goshi Elestično bočno bacanje Spring hip throw
Hansoku Prekršiti pravila To brake rules
Hansoku-make Diskvalifikacija Disqualification
Hantei Odluka Decision
Hara Trbuh ili centar Belly center or stomach
Harai / Barai Brisati To sweep
Harai Goshi Okretno bočno bacanje Sweeping hip throw
Harai tsuri komi ashi Dizanje iznutra s nožnim čišćenjem Lifting sweep pulling foot
Hasami Uhvatiti To grip
Henka Označiti Clange
Hidari Lijevo Left
Hiji Lakat Elbow
Hiki Povuci To pull
Hikikomi Pad u nazad Backwards fall
Hikite Vući ruku Pulling arm or hand
Hikiwake Neodlučeno Undecided – draw
Hishigi Vezati To bend
Hiza Koljeno Knee
Hiza gatame Poluga koljenom Knee armlock
Hiza-uke Pariranje koljenom Parry with knee
Hon Osnove Basis
Hon Kesa gatame Osnovni zahvat držanja Basic scarf hold
Hyaku 100 (Sto)
Hyakuman 1,000,000 (Milijun)

I

Ichi / Sho Jedan One
Ippon Cijeli bod Full point
Ippon Seionage Jednoručno rameno bacanje One Arm Shoulder Throw
Itsutsu-no-kata Kata pet načela (juda) Kata of five Principles

J

Jigo Obrana Defence
Jigoro Kano Jigoro Kano (Osnivač juda) Jigoro Kano (The Founder of Judo)
Jigo-tai Obrambeni stav Defence attitude
-Migi Jigo-tai Desni obrambeni stav Right defence attitude
-Hidari Jigo-tai Lijevi obrambeni stav Left defence attitude
Jikan Vrijeme Time
Jime / Shime Gušiti To strangle or choke
Jita kyoei Obostrana korist Mutual benefit
Jo Mjesto Place
Jogai Izvan dvorane Otside the hall
Joseki Mjesto počasti Place of honour
JUDO Nježan put Gantel way
JU Nježno Gentle
Ju Deset Ten
Judogi (Gi) Judo odjeća (kimono) Judo suit
Judoka Judo vježbač (judaš) Judo practitioner
Juji Poprijeko - ukriženo Crosswise
Juman 100
Ju-no-kata Kata nježnosti – lakoće Sort or Kata of smoothness (suppleness)
Ju-jutsu (jiu-jitsu) Nježna umjetnost ili vještina Gentle art or way
Jutsu (jitsu) Metoda, vještina ili put Method, art or way

K

Kachi / Gachi Pobjeda Victory
Kaeshi / Gaeshi Protunapad, kontranapad Counterattack
Kaeshi-waza Kontra tehnike Counter throws
Kagato Pakao Hell
Kagemi-biraki Novogodišnja ceremonija u Kodokanu New years ceremony in the Kodokan
Kakari-geiko Način - metoda vježbanja Method of practice
Kake Završna faza (izvođenje) bacanja Throw
Kamiza Mjesto počasti Place of honour
Kami Gornji - odozgora Upper
Kami Shiho gatame Zahvat držanja gornjeg dijela tijela Upper quarter hold
Kansetsu Zglob Joint
Kansetsu-waza Tehnika poluga Joint lock tehniques
Kanuki Transvezalno - poprečno Transverse
Kao Lice Face
Karate-gi Odjeća za karate Karate suit
Karateka Karate vjezbač (karataš) Karate practitioner
Kashira Glava Head
Kata Zadani oblici (forme) izvođenja vježbi Prearranged Forms of techniques
Kata Rame Shoulder
Kata gatame Zahvat držanja ramena Sholder hold
Kata guruma Kotač (okret) oko ramena Shoulder Wheel
Kata Juji Jime Polukrižno gušenje Half cross choke
Kataha Jednostrano krilo One side single wing
Kataha Jime Jednostrano krilno gušenje Single wing choke
Katame Čvrsto držati To grip tight
Katame-no-kata Kata zahvata kontrole (na tlu) Kata of Control
Katame-waza Tehnika na tlu Ground techniques
Katana Dugi mač Long sword
Katate Jednom rukom Singe handed
Kate Pobjediti To win
Keage Udarac u prepone Groin kick
Keiko / Geiko Vježba Practise
Keikoku Kazana za teži prekršaj Severe foul play
Kendo / Kenjutsu Vještina s mačem Art of the sword
Kenka - yotsu Borba za gard Grip fighting
Kensui Osloboditi se držanja Get hold of
Kesa Područje oko vrata Scarf
(Hon) Kesa gatame (Obično) držanje oko vrata Scarf hold
Kiai Uzvik Yell
Kiken-gachi Pobjeda zbog odustajanja ili ozljede protivnika Victory by retirement or injury
Kime-no-kata Kata smoobrane Art or Kata of slef defence
Kimono Japanska odjeća Japanese clothing
Kinu Svila Silk
Kio Skupna načela Group principle
Kiri Prodirati, bosti To cleave
Kinsa / Ginsa Rezultat manji od Koke Result smaller then Koka
Kiyoshi Način klečenja na jednom koljenu – u kati Method of kneeling on one knee and one leg in kata
Ko Malo Little
Ko uchi gari Malo unutarnje izbijanje Little inner reap
Kodokan Judo učiliste u Tokiju Judo institute in Tokyo
Kohei Najmlađi učenik Youngest apprentice
Koka Tri tehnička boda Minor score
Komi Potezati iznutra i nasuprot Drawing iside and against
Koshi / Goshi Bok ili kuk Hip
Koshi-waza Bočne tehnike Hip technique
Koshi Guruma Kotač (okret) preko boka Hip Whell
Koshiki-no-kata Kata Starinski način samoobrane Ancient ways or kata of self defence
Kote Zglob Wrist
Ku Devet Nine
Kuatsu Pustiti ili osloboditi To relive
Kubi Vrat Neck
Kumi Uhvatiti To grip
Kumi-Kata Gard, držanje judogia A grip
Kuzure Varijacija Variation
Kuzure Kesa gatame Izmijenjeno držanje oko vrata Modified scarf hold
Kuzure kami Shiho Gatame Izmijenjeno držanje gornjeg djela tijela protivnika Modified upper quarter hold
Kuzushi Izvlačenje protivnika iz ravnoteže, narušiti Unbalancing the opponent – to destroy
Kyo Skupina Group
Kyu Podjela – učeničkih pojaseva Clasification – student grade
-Ro-kyu Šesti kyu (bijeli pojas) Sixt Kyu(white belt)
-Go-kyu Peti Kyu (žuti pojas) Fifth Kyu(yellow belt)
-Shi/Yon-kyu Četvti Kyu (narančasti pojas) Fourth Kyu(orange belt)
-San-Kyu Treći Kyu (zeleni pojas) Third Kyu(green belt)
-Ni-Kyu Drugi Kyu (plavi pojas) Second Kyu(blue belt)
-Ichi-Kyu Prvi Kyu (smeđi pojas) First Kyu(brown belt)

L

M

Ma Oskudno – čisto Pure
Mae Unaprijed Forwards
Mae-ukemi Pad naprijed Fall over
Mae geri Udarac naprijed Front kick
Maitta Predajem se I surrender (give up)
Make Obraniti Defeat
Maki Kotrljati To roll
Makikomi Kotrljati se zajedno Roll together winding
Makura Jastuk Pillow
Man 10,000 (Deset tisuća)
Manaka Središte, centar Center
Mata Bedro Thigh
Matte Stop, stani Wait
Mawashi Polukružno Halve circle
Migi Desno Right
Mochi Hvat rukom Arm grip
Mokuso Priprema prije natjecanja Prematch preparation
Morote Obijema rukama Both hands
Morote-seoi-nage Objeručno (preko)rameno bacanje Double handed shoulder throw
Mudansha Nositelj učeničkog pojasa, KYU stupanj A Student KYU Grade holder
Mune Prsa Chest
Mune gatame Držanje prsima Chest hold

N

Nage komi Tehnika bacanja u mjestu Throwing
Nage waza Tehnike bacanja Throwing techniques
Nage-no-kata Kata bacanja Methood or Kata of Throws
Nana Sedam Seven
Nami Obično ili normalno Normal or regular
Naname Onesposobiti Crooked
Narabi Formacija Formation
Ne Prostirač, podloga, strunjača Mat
Ne-waza Tehnike u parteru (na tlu) Matt tehniques – groundwork
Ni Dva Two

O

O Velik Big
O Goshi Veliko bacanje preko kuka Major hip throw
O soto gari Veliko vanjsko izbijanje Major outer reap
O uchi gari Veliko unutarnje izbijanje Major inner reap
Obi Pojas Belt
-Shiro-Obi Bijeli pojas White belt
-Kiiro-Obi Žuti pojas Yellow belt
-Dai-Daiiro-obi Narančasti pojas Orange belt
-Midori-Obi Zeleni pojas Geen belt
-Aoiro-Obi Plavi pojas Blue belt
-Kuriio-Obi Smeđi pojas Brown belt
-Shima-Obi Crveno bijeli pojas Red white belt
-Aka-obi Crveni pojas Red belt
Okii Širok - dugačak Wide- long
Oku 100,000,000
Okuri Oboje ili klizeći Both or sliding
Okuri Ashi Harai/Barai Čiščenje (metenje) obje noge Double foot swep
Okuri Eri Jime Gušenje za ovratnik Sliding collar choke
Omote-waza Kombinirane tehnike Combination tehniques
Osae Hvat Grip
Osae-komi Uspostavljen zahvat držanja A hold down
Osae-komi waza Tehnike zahvata držanja Hold down techniques
Osoi Sporo Slow
Osu Gurati To push
Oten Okrenuti se na jednu stranu Turn on one side
Otoshi Pasti (ispod), spustiti Fall or drop

P

R

Randori Vježba Practise
Rei Pozdrav naklonom Bow
-Ritsu-rei Pozdrav naklonom - stojeći Salutation – standing bow
-Za-rei Pozdrav naklonom - klečeći Salutation – kneeling bow
Renshu Vježbati borbu Practice fight
Renraku-waza Tehnike kombinacija Combination techniques
Renzoku-waza Tehnike u nizu (slijedu) Continuation techniques
Roku Šest Six
Ryo (Rio) Oboje - oba Both

S

Sabaki Maknuti se na stranu – izmaknuti se Move away
Samoerai (samurai) Borac - samuraj, vitez Knight
San Tri Three
Sankaku / Sangaku Trokut Triangele
Sangaku jime Gušenje nogama u trokut Triangle leg choke
Sasae Blokirati, zapeti ili spriječiti Prevent or stop
Sasae Tsuri Komi Ashi Bacanje blokiranjem (zapinjanje) noge s podizanjem i povlačenjem Lifting pulling foot block
Sasoku Ljevo stopalo Left foot
Se Senaka Natrag - unatrag Back
Seiryoku zenyo Maksimalan učinak Maximum efficiency
Seiza Klečeći položaj Front kneeling position
Sen 1000 (Tisuću)
Senman 10,000,000
Sensei Učitelj Teacher
Seoi Unatrag preko leđa Piggy-back
Seoinage Rameno bacanje Sholder throw
Seoi-otoshi Nisko spuštanje ispod protivnika Sholder drop
Shi Četiri Four
Shiai Borba (natjecanje), meč Match
Shibori Gušenje Strangling
Shido Lakši prekršaj ili opomena Light foul play or note
Shichi Sedam Seven
Shinan Glavni učitelj - gazda Master
Shiho Četiri strane - smjera Four sides or direction
Shime (jime) Gušenje Strangle
Shime-waza Tehnike gušenja Choking or strangling techniques
Shinpan Suditi - biti sudac Referee
Shintai Okljevati To hesitate
Shiro Bijelo White
Shisei Zrak Air
Shita Dolje Down
Shitai Pozicija Position
Shizen-tai Prirodni stav tijela Natural posture
-Shizen Hon-tai Osnovni prirodni stav Fundamental natural posture
-Migi Shizen-tai Desni prirodni stav Right natural posture
-Hidari Shizen-tai Lijevi prirodni stav Left natural posture
Shobu Borba – meč Fight-match
Sode Rukav Sleeve
Sode tsuri komi goshi Bacanje podizanja rukava ubacivajući kuk iznutra
Sogo gachi Sastavljena pobijeda (od kazne protivnika i od bodovanja tehnike) Compound win (from opponent's penalty and from a score)
Sokoshi Malo A little
Sokuteiki Sprava za provjeru odjeće za judo Tool for the judogi control
Sono-mama Ne miči se Don't move
Sore-made Kraj borbe, to je sve The end
Sotai renshu Vježbanje s partnerom Practise with partner
Soto Izvana Outside
Sukashi Kontra ili izbjegavanje Counter or evasion
Sukui Skupiti, zagrabiti iznutra Scooping
Sumi Kut Corner
Sumi Geashi Bacanje u kut Corner throw
Sumo Japansko hrvanje Japanese wrestling
Suri-age Podići - izbaciti, udarac dlanom u čelo ? To lift to slide
Sutemi Požrtvovno Sacrifice
Sutemi-waza Požrtvovne tehnike Sacrifice tehniques
-Ma sutemi waza Prednje požrtvovne tehnike Rear scrifice tehniques
-Yoko sutemi waza Bočne požrtvovne tehnike Side sacrifice tehniques

T

Tachi-waza Tehnike u stojećem stavu Standing tehnique
Tai Tijelo Body
Tai otoshi Ispod tijela, spuštanje tijela Body drop
Tai Sabaki Maknuti tijelo na stranu - otkorak, kretanje tijela Body movements
Tai-so Vježbe istezanja, zagrijavanja tijela
Tanden Trbuh Belly
Tani Udolina Valley
Tatami Judo podloga – strunjača Mat
Tatchi Uspravan Uprights
Tatchi waza Tehnike u stojećem stavu
Tate Uzduž ili povrh Lenghtwise
Tate shiho gatame Nisko držanje sva 4 kuta tijela Lower 4 – corner hold
Te Ruka Hand
Te-waza Ručne ili ramene tehnike Hand and shoulder tehniques
Tekubi Zglob šake Wrist
Toketa Prekinut zahvat držanja Hold down broken
Tokui waza Specijalka Favorite technique
Tomoe Trbušno ili kružno Stomach or whirling
Tomoe nage Trbušno ili kružno bacanje Stomach or cicrcle throw
Tori Onaj koji izvodi napad Attacker
Tsugi-ashi Klizeći korak Walking with a trailing foot
Tsuri Podizanje Lifting
Tsuri Komi Goshi Podizanje i prebacivanje preko kuka Lifting pulling hip
Tsukuri Ulazak u bacanje, usklađivanjeanje tijela Fitting of the bodies

U

Uchi Iznutra From inside
Uchi-komi Ponavljanje ulazaka bez bacanja Making techniques many times
Uchi mata Bacanje s unutarnje strane bedra Inner thigh throw
Ude Ruka Arm
Ude gatame Poluga na ispruženu ruku Straight arm Armlock
Ude Hisigi Ude Garami Savijena poluga na ruci Bent arm armlock
Ude Hisigi Juji Gatame Gornje križna poluga na ruci Upper cross arm armlock
Uke Pasivni judoka – prima napad Passive judoka – receiver
Uke-waza Defanzivna tehnika Defence techniques
Ukemi Pad Break a fall
Ukemi-waza Tehnike padova Break a fall techniques
Uki Lebdjeti, letjeti To float
Uki Goshi Bacanje oko kuka Floating hip
Uki Otoshi Leteće bacanje spuštanjem ispod tijela protivnika Floating drop
Uki Waza Leteće bacanje Floating Throw
Ura Sa strane Backside rear
Ura Nage Bacanje unatrag iznad glave Back throw
Ushiro Unatrag Backwards reverse
Ushiro geri Udarac unatrag Backward kick
Ushiro jime Gušenje od nazad Rear choke
Ushiro-ukemi Pad unazad Fall backwards
Utsui Prijenos Transfer
Utsuri Promjena, ubacivanje Changing
Utsuri Goshi Bacanje ubacivanjem kuka Changing Hip
Uye Na On

V

W

Wa Krug, mir Circle or peace
Wakare Odvojiti, razdvojiti To split or separation
Waki Pazuho Armpit
Waza Umjetnost, tehnike Art or techniques
Waza-ari Zamalo pun bod, skoro ippon Nearly a full point
Waza-ari-awasete-ippon Dva waza-arija čine ippon Two waza-ari score ippon

X
Y

Yama Planina Mountain
Yama arashi Oluja u planini Mountain storm
Yawara Staro ime za ju-jitsu Old name for Jujitsu
Yawarakai Nježno Gentle
Yoko Na stranu - postrance Sidewards
Yoko Gake Kvačenje sa strane Side Hook
Yoko Guruma Bočni kotač (okret) Side wheel
Yoko Shiho Gatame Držanje sa strane Side quarter hold
Yoko-ukemi Pad na stranu Side fall
Yon Četiri ili četvrti Four or fourth
Yoseki Glavni zapisnički stol Head table
Yoshi Nastaviti borbu Fight on - carry on
Yubi Prst Finger
Yudansha Nositelj majstorskog crnog pojasa, DAN stupanj A DAN Grade holder
Yuko Pet tehničkih bodova Advantage
Yusei-gachi Pobjeda superiornočću – odlukom većine Won by superiority – majority win

Z

Za Mjesto Place
Zanshin Neukusno - bez ljepote Artless
Zempai Asistent Dojo assistant
Zempo-kaiten ukemi Kotrljajući pad naprijed Forward rolling breakfall
Zen Meditacija Meditation
Zen-shin Cijelo tijelo The whole body
Zubon Hlače Throusers
 

Najnovije vijesti

Najčitanije